Skip to content

จำหน่ายและบริการเปลี่ยนเมมเบรน

บริการเปลี่ยนเมมเบรน

1. เปลี่ยนเมมเบรน (Menbrane)
2. ซ่อมแซม ตรวจสอบระบบ RO
3. เปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์ของระบบ RO