Skip to content

บริการทำความสะอาด Cooling Tower

บริการทำความสะอาด Cooling Tower

1. ทำความสะอาดโดย น้ำแรงดันสูง
2. ทำความสะอาดพร้อมสารเคมี ในกรณีมีตะกรันสะสมจำนวนมาก
3. ซ่อมแซม ตรวจสอบระบบ Cooling Tower
4. เปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์ของระบบ Cooling Tower